Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

PROJEKT ARCH

Arch logo
V kontexte rizík spojených so zmenou klímy vznikol medzinárodný projekt ARCH, ktorý sa zameriava na klimatickú adaptáciu miest. Slovenskými partnermi projektu sú Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského.

 
 
 

Príprava vhodných adaptačných opatrení na zmenu klímy dnes predstavuje obrovskú výzvu nielen pre environmentalistov. Žiada si pozornosť expertov z rozmanitých vedeckých odborov, vrátane archeológov, architektov a historikov.

Ťažisko projektu ARCH spočíva v aplikovanom výskume a v štúdiách ohrození historických centier miest, kultúrnych a historických pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny klímy. Projekt je podporený grantom rámcového programu EÚ HORIZONT 2020 pre podporu výskumu a inovácií.   

Medzi prejavy zmeny klímy v mestách patrí nie len zvýšenie počtu tropických dní a výskyt vĺn horúčav, ale aj nerovnomerné časové a priestorové rozloženie zrážok. Práve častejší výskyt extrémnych  úhrnov  zrážok  spôsobuje ničivé povodne. Hrozbu pre historické oblasti a pamiatky predstavujú aj víchrice,  veterné  smršte, či dokonca tornáda, a to na miestach, pre ktoré nie sú typické.

Výsledkom skúmania v rámci projektu ARCH by malo byť zhodnotenie zraniteľnosti historicky a kultúrne významných lokalít na území hlavného mesta. Nové poznatky nájdu využitie pri navrhovaní vhodných postupov adaptácie už v  procese posudzovania investičných činností, ako aj pri tvorbe strategických dokumentov. Bratislava vďaka projektu získa svoje vlastné nástroje jednak pre modelovanie rizík v pamiatkovo chránených historických oblastí miest, ako aj na tvorbu vhodných adaptačných opatrení, prípravu vhodných metodických postupov a manuálov s ohľadom na zásady pamiatkovej ochrany a európskych štandardov.

Projekt ARCH je realizovaný v období od júna 2019 do mája 2022. Zapojilo sa doň 15 partnerov z Nemecka, Španielska, Talianska, Írska a Slovenska – vrátane zapojených pilotných miest projektu - Bratislava, Camerino (Taliansko), Valencia (Španielsko) a Hamburg (Nemecko).

V rámci projektu ARCH je aktuálnou úlohou MÚOP zbierať dáta z meraní vlhkosti napr. v Kaplnke sv. Jakuba, na Devíne a na keltsko-rímskych náleziskách na Bratislavskom hrade. Dáta následne spracujú kolegovia z Prírodovedeckej fakulty UK. MÚOP v rámci projektu ARCH rieši aj spôsob dláždenia v historickej časti Bratislavy s ohľadom na vsakovanie dažďových vôd.


 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY > PROJEKT ARCH

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.