Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

E) Občianske objekty a predmety

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
22.10.2015Zoznam pamätihodností v kategórii - Občianske objekty a predmety [PDF, 57 kB]PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
22.10.2015Budova Ministerstva vnútra [PDF, 504 kB]
Pôvodne budova finančných úradov, postavená v roku 1931-32 podľa projektu významného architekta Františka Krupku. Ide o monumentálne riešenú architektúru s akcentovanou hmotou hlavného priečelia.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
22.10.2015budova požiarnej zbrojnice v Rači [PDF, 292 kB]
Na Detvianskej ulici je postavená budova Požiarnej zbrojnice. Bola postavená v roku 1940 z príspevkov bohatších obyvateľov Rače ,ako reakcia na časté požiare v obci. Budova má vysoko účelne architektonické spracovanie, čomu zodpovedá aj vonkajšia fasáda zbrojnice.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
22.10.2015budova požiarnej zbrojnice v Starom Meste [PDF, 288 kB]
3-podlažný objekt so zvýraznenou strednou 3okennou časťou, od ktorej na ľavo i na pravo je na 1. a 2. poschodí 5 okenných osí . Na prízemí v strednej časti je hlavný vstup, v strede klenáku sa nachádza erb hasičského spolku, v ľavej časti sa nachádzajú veľké dverné otvory do garáží hasičských áut.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015budova dobrovoľných hasičov a záchranárov [PDF, 683 kB]
6 –podlažný rožný objekt postavený v 30. rokoch 20. storočia so vstupom aj z Radlinského aj z Belojanisovej ulice, nad ktorým sa nachádza reliéf troch hasičov v rôznych pozíciách ako zachraňujú ženu s dieťaťom.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015Hasičská striekačka s ručnou pákovou pumpou z Čunova [PDF, 239 kB]
V roku 1926 bola zakúpená štvorkolesová ručná požiarna striekačka, ktorá sa zachovala v dobrom technickom stave až dodnes.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
22.10.2015Hasičská striekačka s ručnou pákovou pumpou z Jaroviec [PDF, 182 kB]
Štvorkolesová hasičská ručná striekačka z roku 1875 vyrobená firmou Witvoch und Knaust vo Viedni. Pre dobrovoľný hasičský zbor v Jarovciach bola zakúpená v roku 1913. Je dodnes funkčná.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
22.10.2015Hasičská striekačka s ručnou pákovou pumpou z Rusoviec [PDF, 258 kB]
V roku 1878 vznikol v obci dobrovoľný hasičský zbor, ktorý založil a podporoval gróf Henckel, ktorý pre zbor zakúpil ručnú koňmi ťahanú striekačku vyrobenú v roku 1905.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
22.10.2015Hasičská striekačka s ručnou pákovou pumpou zo Záhorskej Bystrice [PDF, 350 kB]
Ručná štvorkolesová dvojpiestová hasičská striekačka na konský pohon z roku 1906 vyrobená v Šoproni s maľovaným nápisom Sbor dobrovoľných hasičov Brat. Bystrica. Bola zakúpená zo zbierky občanov, členov hasičského zboru a s podporou obecného úradu.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
22.10.2015hasičské tablo, kronika a zástava z Devína [PDF, 1,6 MB]
Plátená hasičská maľovaná a vyšívaná zástava. Na jednej strane v strede je medailón s postavami vierozvescov Cyrila a Metoda, hore s nápisom Dobrovoľný hasičský zbor, dole s nápisom 1946 - Devín - 1948.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
14.11.2019Administratívna budova fondu národnej obnovy dnes Ministerstvo pôdohospodárstva [PDF, 585 kB]
Rozsiahly komplex ktorý spolu s obytnými domami ( Dostojevského rad č. 3 a 5 ) tvorí samostatný urbanistický blok. Všetky budovy v bloku boli postavané podľa projektu Eugena Kramára a Štefana Lukačoviča v rokoch 1947 - 1952. Základom dispozície je hala s galériou ktorá sa opakuje na každom podlaží. Dispozíciu tvorí trojtrakt v strede s chodbou. V budove je stále funkčný pater noster.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Administratívna a obytná budova Život poisťujúcej účastinnej spoločnosť Phönix/Fénix [PDF, 479 kB]
Objekt administratívno - obytnej budovy bývalej poisťovne bol postavený podľa projektu významných slovenských architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia medzi rokmi 1928 – 1929. Staviteľom bol Jozef Erdély.
Zo spodnej dvojpodlažnej kompaktnej hmoty vyrastá trojkrídlová trojpodlažná nadstavba. Pôvodne boli spodné podlažia vyhradené kancelárskym priestorom, na ďalších sú byty prístupné dvojicou schodísk v zadnej časti objektu. Prvé dve podlažia s veľkorysými horizontálnymi okennými otvormi sú obložené travertínom. Budova patrí medzi prvé puristické stavby na Slovensku. Vyznačuje sa bezozdobnosťou a prevádzkovou jednoduchosťou.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Obchodný dom TETA [PDF, 441 kB]
Obchodný dom TETA bol postavený ako prvý obchodný dom v meste roku 1929. Projektantom bol architekt Alexander Skutezky, staviteľom bol Armin Hecht, ktorý zároveň postavil aj objekt na Grösslingovej ulici č. 9. Oba domy boli prepojené nezakrytou pasážou.
Nájomníkom časti do Dunajskej ulice bola firma TETA, ktorá v ňom zriadila jednotkový obchod. Objekt sa vyznačuje čistými funkcionalistickými tvarmi. Po 2. svetovej vojne v ňom bola zriadená obľúbená predajňa potravín.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019Polyfunkčný dom (dnes Akadémia vzdelávania) [PDF, 544 kB]
Takmer celú juhovýchodnú stranu Gorkého ulice zaberá rozmerný polyfunkčný dom postavený v r.1934 -5 vo funkcionalistickom štýle. Autorom projektu je architekt Alexander Skutecký (1883-1944). Projekt bol spracovaný pôvodne pre dve poisťovne . V objekte mali poisťovne prevádzky, na vyšších poschodiach boli byty zamestnancov. Skutecký navrhol až puristicky čistú podobu architektúry. Aby potlačil možno nevhodnú veľkú hmotu objektu v relatívne úzkej ulici, rozhodol sa o striedanie hmoty domu s otvoreným priestorom s terasou. Vznikla tak špičková architektúra, ktorá je súčasťou bratislavského súboru funkcionalistických stavieb. Stavba má železobetónovú skeletovú konštrukciu, vyplnenú tehlami, kovové okenné výplne, hladké fasády obložené travertínom, v interiéri bol použitý mramor. Budova je zachovaná prakticky bez zmeny.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019Obchodný dom (pôvodne SCHON) [PDF, 482 kB]
Rozmerný obchodný a obytný dom postavený v duchu čistého funkcionalizmu v rokoch 1933-1934 podľa projektu Fridricha Weinwurma (1885 -1942) a Ignáca Vécseia. Objekt má 6 nadzemných podlaží a jedno ustúpené podlažie. Okenné otvory majú podobu širokých francúzskych okien s drôteným zábradlím. Obchodné priestory spĺňali najvyššie požiadavky na obchodnú prevádzku, v objekte prechádzali cez dve podlažia, ktoré spájal otvor v tvare elipsy s oceľovým zábradlím. Prakticky celý parter je riešený ako veľkorozmerný výklad, s veľkými presklenenými plochami v kovových tvarovaných rámoch . Obchodné priestory predstavujú spolu so strohou fasádou jeden celok. Objekt je príkladom dokonalej symbiózy obchodnej a obytnej funkcie. Bratislavčania ho majú v pamäti ako OD Pionier, neskôr Junior.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019Objekt elektrární [PDF, 785 kB]
V radovej zástavbe Pražskej ulice upúta pozornosť rozmerný objekt Západoslovenských elektrární. Ide o polyfunkčný objekt, v ktorom sa spájajú viaceré funkcie. Pôvodnú stavbu na tomto mieste postavili podľa projektu Fridricha Weinvurma a Ignáca Vécseiho v r.1928. O deväť rokov neskôr objekt prestaval, nadstaval a fasádu zjednotil architekt Dušan S. Jurkovič (1868 -1947). Jurkovič sa v 30.-tych rokoch venoval vo svojej tvorbe vo veľkom meradle aj technickým stavbám, špeciálne pracoval pre energetiku. Tieto stavby majú veľa spoločných znakov, jedným z veľmi špecifických, je keramický obklad fasády. (Jurkovičov brat mal v Trnave tehelňu).
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019Justičný palác [PDF, 708 kB]
Ikonickou stavbou Záhradníckej ulice je budova Justičného paláca. Ide o rozsiahly stavebný komplex na symetrickom pôdoryse, ktorý vytvára celý obytný blok lemovaný ulicami Šoltésovej, Chorvátskou, Justičnou a Záhradníckou. Autorom projektu je Alexander Skutecký, v spolupráci s V. Holeschom. Projekt je z r.1937, realizácia o rok neskôr.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019Obchodný dom PRIOR 1. (dnes Tesco) [PDF, 620 kB]
Výstavba obchodného domu Prior (spolu s hotelom Kyjev) bola v 60.-tych rokoch 20. storočia výsledkom veľkorysého architektonického konceptu premeny centrálneho priestoru hlavného mesta. Po období historizujúceho socialistického realizmu 50.-tych rokov, vznikol v centre mesta súbor objektov, ktoré znamenajú nástup moderny v architektúre na Slovensku. Odvážna a inovatívna konštrukcia objektu obchodného domu je zásadným tvorivým počinom, ktorého autorom bol vtedy len 30 ročný mladý architekt Ivan Matušík (*1930). Pre objekt obchodného domu architekt navrhol nezvyklý tvar - robustný trojhran, ako znak stability a istoty.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.