Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Ružinov

Veľká pečať mestskej časti a okrúhla pečiatka
 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
6.12.2010Zriaďovacia listina [PDF, 64 kB]
Mestská časť Bratislavy – Ružinov bola zriadená 21.12.1990 ,podľa par.7 ods.5 Zákona SNR č.377/90 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Rodový erb Čákiovcov [PDF, 368 kB]
V roku 1882 kúpil gróf Čáki od rodiny Pálfiovcov územie v intraviláne obce. V roku 1901-2 začala rodina grófa Čákiho so stavbou poľovníckeho zámočku. Autormi projektu boli stavitelia Kittler a Gratzl. V okolí kaštiela bol veľmi vhodný terén na poľovačky s množstvom divej zveri.
Hlavný erb je umiestnený nad hlavným vchodom. Je to erb Čákiovcov a Stadionovcov. Čákiovci prišli na Slovensko zač.17. storočia a usadili sa na Šariši. Už ich pôvodný erb obsahuje poprsie muža s fúzami a dobovým klobúkom na hlave (popisuje sa to ako uťatá hlava Tatára). Štít je modrý, koruna, z ktorej vyrastá hlava je zlatá.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Rodový erb Stadionovcov [PDF, 160 kB]
Kaštiel grófa Csákiho je evidovanou Národnou kultúrnou pamiatkou – pod .č.10450 a vzťahuje sa naň ,v plnom rozsahu, ochrana podľa zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Z tohto dôvodu vyhlasovanie erbov na fasáde za pamätihodnosti (čo je hodnotovo nižšia kategória ochrany) považujeme za irelevantné.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Erb Prievozu zo 16. storočia [PDF, 21 kB]
Na území dnešného Ružinova sa od 13. storočia rozkladala osada pri brode cez malý Dunaj – Prievoz... Pôvodne samostatná obec sa stala v 20. storočí súčasťou mestskej časti Ružinov. Názov Ružinov sa objavil až začiatkom 20. storočia a pochádza z názvu častí pozemkov na okraji Bratislavy - Ružový ostrov (nem. Rosenheim ).
Erb Prievozu pochádza zo 16. storočia, kedy mala táto obec vlastnú administratívu a používala vlastné erbové pečatidlo. Na erbovom pečatidle bol vyobrazený motív pevnosti, dvojitého kríža, rieky a korunovaného trojvršia. Jeho pôvodná farebnosť nie je známa.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Insígnie starostu - reťaz [PDF, 93 kB]
Celokovová reťaz starostu Ružinova je zložená z dvoch častí: pozostáva z medaily, na ktorej je erb mestskej časti a samotnej reťaze , ktorá je zložená ohniviek v tvare kruhov spojených krúžkami.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Erb mestskej časti Ružinov [PDF, 77 kB]
Erb mestskej časti Ružinov bol vytvorený na základe pôvodného erbu obce Prievoz, ktorá je od roku 1946 súčasťou Bratislavy a plošne je súčasťou mestskej časti Ružinov. Do pôvodného erbu Prievozu bola pridaná červená ruža - pripomínajúca meno nositeľa erbu – Ružinov.
Erb mestskej časti Ružinov má túto podobu: na červenom štíte je zvlnené brvno prevýšené nízkou striebornou čierno murovanou hradbou so strieborným dvojitým krížom vyrastajúcim spomedzi dvoch strieborných zlatostrechých, striebornými guľami ukončených veží. Zo spodného okraja štítu vyrastá jednoduché trojvršie korunované zlatou, perlami zdobenou korunou a preložené červenou zlatostredou ružou.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Vlajka mestskej časti [PDF, 63 kB]
Vlajka mestskej časti Ružinov pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/9), bielej (1/9) , žltej (2/9), červenej (1/9), žltej (2/9), bielej (1/9) a červenej (1/9). Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi t.j. dvoma zástrihmi.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Veľká pečať mestskej časti a okrúhla pečiatka [PDF, 127 kB]
Pečiatka mestskej časti je okrúhla, uprostred so symbolom mestskej časti a kruhopisom Bratislava – starosta Ružinov.
Pečať mestskej časti je okrúhla, uprostred so symbolom mestskej časti a kruhopisom Bratislava –Ružinov.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Zástavy mestskej časti – znaková a krátka [PDF, 113 kB]
Zástava mestskej časti má podobnú kompozíciu ako vlajka mestskej časti. Pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/9), bielej(1/9) , žltej(2/9), červenej(1/9), žltej(2/9), bielej (1/9) a červenej (1/9). Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi. Na rozdiel od vlajky, kde je presne stanovený pomer jednotlivých strán, zástava môže byť aj dlhšia. Zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Koruhva mestskej časti [PDF, 102 kB]
Koruhva je v podstate zvislou zástavou, ktorá je pripojená ku kratšiemu priečnemu rahnu a vztyčuje sa na stožiar. Koruhva mestskej časti môže byť malá ,alebo tzv. veľká“ koruhva, ktorá predstavuje spojenie znakovej zástavy s vyobrazením erbu mestskej časti s koruhvou. Znaková zástava sa sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy. Koruhva má podobnú kompozíciu ako vlajka mestskej časti. Pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/9), bielej(1/9) , žltej(2/9), červenej(1/9), žltej(2/9), bielej (1/9) a červenej (1/9).
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Štandarda [PDF, 150 kB]
Štandarda starostu mestskej časti má medzi symbolmi mestskej časti osobité postavenie . Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Štandarda starostu Ružinova je vyhotovená z lesklej látky v troch farbách Ružinova –žltej, červenej a bielej. Jej stredu dominuje znak mestskej časti, ktorý je olemovaný šikmo strihanými pruhmi vo farbách Ružinova.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Plaketa a zoznam ocenených [PDF, 275 kB]
Za vynikajúce tvorivé výsledky, ktoré obohacujú ľudské poznanie, alebo ktoré prispeli osobitým spôsobom k rozvoju mestskej časti, môže mestské zastupiteľstvo odmeniť významných občanov udelením verejného ocenenia mestskej časti. Toto ocenenie je vyjadrené kovovou plaketou, na ktorej je zobrazený erb mestskej časti a odovzdáva sa pri slávnostnej príležitosti. Osoby, ktoré toto ocenenie dostali sú zapísaný do pamätnej knihy. Ocenenie sa odovzdáva od roku 2001.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Rukopis kroniky obce [PDF, 118 kB]
Od 1.7.1993 je v miestnej časti Ružinov vedená kronika. V súčasnosti má už dve časti – prvá je od roku 1993 do r. 2006. Druhá časť (kniha) sa začala písať 20.11.2006 a píše sa do súčasnosti. Kronikárom je Juraj Galata. Správu kroniky kontroluje Kronikárska rada.
Samotná kronika je kniha s cca 600 listami, viazaná v koženej väzbe s erbom Ružinova na titulnej strane.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Pamätný deň založenia Ružinova [PDF, 21 kB]
21.12.1990 bolo prvé zasadanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktoré zriadilo podľa paragrafu 7 ods. 5 Zákona SNR č. 377/90 Zb. O hlavnom meste SR Bratislave Miestny úrad Bratislava – Ružinov.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Oberufer – Feriba –pôvodný nemecký názov Prievozu [PDF, 23 kB]
Dedina Prievoz sa spomína v listinách ako „Forév“ i „Oberufer“, ľudovo sa Prievoz volala „Feriby“. Bola to poddanská dedina patriaca od 15. storočia do konca feudalizmu panstvu Bratislavského hradu. Najstaršia zmienka o osídlení sa nachádza v testamente Jána Heydena a jeho manž. Magdalény z r.1382, ktorí bývali pri Hornom prechode (Oberufer, Forév). Osadníci pri obchodnej ceste sa živili najmä povozníctvom. V roku 1441 dal Prievoz spolu s inými obcami, do užívania Ladislav V. Štefanovi a Jurajovi Rozgoňovcom, čím sa stala súčasťou Bratislavského hradného panstva. Bratislavské hradné panstvo bolo ako kráľovský majetok od začiatku v užívaní bratislavského župana, ktorým bol od r. 1580 Mikuláš Pálffy a získal tento majetok dedične pre svoj rod. V 16. storočí sem prišli nemecky hovoriaci náboženský exulanti, ktorí sa tu usadili. Obyvatelia nemali pôdu, zaoberali sa prievozníctvom, rybárstvom, zeleninárstvom a remeslami. Obec pripojili k mestu v r.1946.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Pôvodný názov Trnávky -Dornkappeln [PDF, 133 kB]
Súčasné územie bratislavskej časti Trnávka malo pôvodný názov Torrnkapel (od roku 1655) a Dornkappel s viacerými obmenami od roku 1685 do roku 1945. Pôvodne ho tvorili polia, lúky, pasienky s celkovou plochou vyše 1300 hektárov. Bola tu aj známa Kuchajda (neskôr vojenské cvičisko) s močiarom (dnešné jazero Kuchajda). Prvé osídlenie tohoto územia nastalo od roku 1869 a prvým bytom bol služobný byt kočiša na majeri Güllov dvor (terajší Jurajov dvor). Dornkappel sa začal vlastne budovať v cípe medzi majerom Güllov dvor a Hecklerovou tehelňou (vznikla v roku 1872)..
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Pôvodný názov Ružinova - Rosenheim [PDF, 201 kB]
Názov Ružinov sa objavil až začiatkom 20. storočia a pochádza z názvu častí pozemkov na okraji Bratislavy - Ružový ostrov (nem. Rosenheim ).
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Pôvodný názov rafinérie - Apollo [PDF, 194 kB]
Rafinériu minerálnych olejov účastinnej spoločnosti Apollo založili v roku 1895 . Bola jednou zo spoločností, ktoré tvorili koncern akciovej spoločnosti Dynamit –Nobel. Podnik mal 50 budov a parné stroje s výkonom 300HP. Rafinéria zamestnávala 350, neskôr až 500 robotníkov. Vyrábal sa v nej benzín, petrolej, strojový olej, parafín, asfalt, koks aj sviečky. Výrobky tejto továrne sa vyvážali do Rakúska, Nemecka. Ročne sa tu spracovalo okolo 5000 ton nafty. Rafinéria sa nachádzala na území dnešného Starého mesta. Názov Apollo použili pri pomenovaní hotela na Dulovom námestí (známy hotel Dukla), tiež most, ktorý v tejto časti mesta postavili v roku 2005 sa volá Apollo. Piaty bratislavský most sa nachádza v mestskej časti Ružinov.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Klingerka – pôvodný názov súboru rodinných domov [PDF, 206 kB]
Textilná továreň na spracovanie juty, zvaná „Klingerka“, sa nachádzala na pozemku lemovanom dnešnými ulicami Továrenskou, Karadžičovou, Čulenovou a Bottovou. Založil ju v r.1888-9 Henrich Klinger. Vyrábali v nej tapety, koženku, voskové plátno, vrecia a pod. Fabrika zamestnávala až 1000 robotníkov. Fabrika stála na území dnešného Starého mesta.
Pre svojich zamestnancov vybudovala v priestore ulíc Valchárska, Plátennícka, Súkennícka – čiže nie v priamej blízkosti továrne, ale neďaleko, obytnú štvrť zvanú „Klingerova kolónia“. Tvorili ju tri trojpodlažné bytové domy a súbor rodinných domčekov. Táto kolónia a jej zvyšky sú na území Ružinova.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Chemická fabrika medicínskych výrobkov [PDF, 20 kB]
Predmetná pamätihodnosť “ Chemická fabrika medicínskych výrobkov“ bola do zoznamu pamätihodností zahrnutá na základe podnetu Mestskej časti Ružinov. Bližšie informácie sa nám nepodarilo zistiť. V súčasnosti na predmetnej adrese sídli firma :Slovenská elektrizačná prenosová sústava, ktorá vykonáva prenos elektrickej energie na celom území Slovenska.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.