Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1847 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 74  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
13.4.2017Albrecht Samuel (1826-1877) sektor I./hrob č.17/2 [PDF, 399 kB]
Klasicistický architektonický náhrobník je tvorený rozmernou vyššou základňou, ktorá nesie edikulu – malú stavbu v tvare malého chrámika so štítom. Edikula má polozapustené nápisové dosky, ktoré sú lemované dvoma polostĺpmi s kanelúrami a dórskymi hlavicami. Stĺpiky nesú kladie, ktoré ukončuje profilovaná rímsa. Na nej trojuholníkový štít s akrotériami na rohoch. Štít zakončuje krížový nadstavec.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Maier Johann von (†18??) [PDF, 372 kB]
Náhrobník v tvare novogotickej stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má nápisovú dosku ukončenú zahroteným oblúkom, doska je rámovaná gotickou listovou kružbou. Náhrobník ukončuje zalomená štítová profilovaná rímsa, pod ktorou je dekorácia z profilovaných prútov v štýle gotickej kružby.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Maier Susanna von (1770-1850) sektor I./hrob č.13 [PDF, 372 kB]
Architektonický náhrobník v tvare novogotickej stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má nápisovú dosku ukončenú zahroteným oblúkom, doska je rámovaná gotickou listovou kružbou. Náhrobník ukončuje zalomená štítová profilovaná rímsa, pod ktorou je dekorácia z profilovaných prútov v štýle gotickej kružby.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017rodina Neuszidler, sektor 7, hrob č.3 [PDF, 551 kB]
Náhrobník so znakmi neobaroka a historizmu postavila začiatkom 20. storočia firma Ľudovít Marton a syn.
Z náhrobku pred cintorínskym múrom, v tesnom susedstve zrušeného vstupu na nároží ulíc Poľná a 29. augusta, sa zachovala ohrada na kamennej obrube, ohraničujúca priestor okolo rodinnej hrobky. Základ konštrukcie oplotenia tvorí šestica stĺpikov štvorcového profilu, medzi ktoré sú osadené jednotlivé polia mreže s pravidelne sa opakujúcim úponkovým ornamentom. V osi čelnej strany je situovaná jednokrídlová bránka so štítkom výrobcu.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Józsa Fritzl , sektor 5, hrob č. 121 [PDF, 565 kB]
Náhrobník z roku, alebo po roku 1924 so znakmi moderny vznikol v neznámej dielni.
Na výšku orientovaná stéla z umelého kameňa má širší, dvojnásobne ustúpený sokel. Pod pravouhlou nápisovou doskou z bieleho mramoru, obsahujúcou maďarský text je umiestnená nádoba v podobe sväteničky s päťbokým vonkajším plášťom a polkruhovým vnútorným obvodom. Celok uzatvára stupňovitý štít prechádzajúci po bokoch do mohutných závitníc, z ktorých vychádzajú štvorice úponkov. Ploche medzi nimi dominuje veľký, 8-lupeňový kvet.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017rodina Kiszkalt, sektor 5, hrob č. 74 [PDF, 904 kB]
Historizujúci náhrobník bol postavený na začiatku 20. storočia v neznámej dielni.
Hrobové miesto štvorcového pôdorysu je ohradené nízkym kovovým oplotením kotveným do kamennej obruby s profilovanou vonkajšou hranou. Mreža oplotenia pozostáva z pravidelne radených stĺpikov štvorcového profilu, medzi ktorými sú vsadené kruhy pretínané diagonálnymi prútmi. V strede záhlavia hrobu sa týči kamenný náhrobník s trojicou výklenkov. Základ stély tvorí ležatý, dvakrát ustúpený blok s hladkými stenami, pričom na čelnej je uchytená konzola pre lucernu. Nad soklom nasleduje driek s dvojicou rovnako veľkých, vedľa seba postavených ník s polkruhovými záklenkami, „podopieranými“ valcovými stĺpikmi. Do ník sú vložené nápisové tabule z bieleho mramoru. V strede, medzi záklenkami sa nachádza drobný reliéf včely (?). Driek stély uzatvára rímsa, ktorá je v strede segmentovo prevýšená. Nadstavec tvorí hlboká nika so sochou Panny Márie s dieťaťom. Trojuholníkový štít niky nesú z oboch strán valcové stĺpy s
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017rodina Albrecht, sektor 4, hrob č. 253 [PDF, 553 kB]
Secesnomodernistický náhrobník vznikol asi po roku 1918, autorom reliéfneho medailónu je pravdepodobne Alojz Rigele.
Stéla s oblúkovo prevýšeným štítom plynulo prechádzajúcim do zaoblených rohov je po stranách zdobená plochými reliéfmi štylizovaných palmových listov. Medzi nimi je do platne zapustená pravouhlá, na výšku orientovaná nápisová tabuľa nesúca maďarský text. V štíte je osadený mramorový medailón s vysokým reliéfom – hlavou Krista – s krížovým nimbom.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017rodina Fischer, sektor 4, hrob č. 208 [PDF, 1,1 MB]
Historizujúci náhrobok vznikol pravdepodobne na začiatku 20. storočia v dielni Rumpelmayera.
Hrobové miesto situované kolmo k chodníku je ohraničené kovaným oplotením. V záhlaví hrobu, v jeho strede sa nachádza pylón zo sivého lešteného kameňa, stojaci na kamennom základe upravenom na spôsob „prírodnej“ skaly. Prednú stranu pomníka pokrýva husto písaný, rytý nemecký text. Na oplotení vedľa pylónu sú upevnené pravouhlé kovové nadstavce s dekoratívnym rámom, do ktorých boli vložené plechové nápisové tabule.
Kamenný pylón je bez známok poškodenia. Kovové súčasti sú skorodované, chýba dvojkrídlová bránka na čelnej strane oplotenia, ako aj nápisová tabuľa v pravom nadstavci. Koróziou uvoľnené, nefunkčné spoje v konštrukcii.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017József Kolmár, sektor 4, hrob č. 102 [PDF, 546 kB]
Náhrobník vznikol v 1. pol. 19. storočia v neznámej dielni, v 20. – 30. rokoch 20. storočia bol druhotne použitý starší náhrobník postavený s podporou Maďarského literárneho a umeleckého združenia v Československu. Nesie znaky klasicizmu.
Na stupňovitom a profilovanom sokli spočíva jednoduchý hranolový blok s hladkými stenami nesúci nápisovú tabuľu z bieleho mramoru. Vlysový pás nad ním vypĺňa reliéf girlánd zviazaných stuhami. Rohy rímsy ukončujúcej náhrobník zvýrazňujú akrotérie. Kompozíciu završuje skulptúra sediacej, smútiacej postavy zahalenej v dlhom plášti, držiacej obrátenú fakľu.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Ján A. Wagner, sektor 4, hrob č. 97 [PDF, 645 kB]
Autorom reliéfu je Jozef Pospíšil. Modernistický náhrobník vznikol v roku 1932.
Obdĺžnikový, na výšku orientovaný blok bieleho mramoru s hladkou čelnou stenou a hrubšie otesanými užšími stranami spočíva na betónovom základe. V ustúpenom, takmer štvorcovom poli v hornej časti platne je vložený bronzový reliéf s bustou zosnulého znázornenou v ¾ pohľade. Nad reliéfom, v osi náhrobníku je situovaný vhĺbený latinský kríž. Pod portrétom čítame dvojriadkový zlátený nápis.
Stav je dobrý, povrch kameňa a bronzového reliéfu je znečistený.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017rodina Emerit , sektor 4, hrob č. 73 [PDF, 581 kB]
Náhrobník asi zo začiatku 20. storočia nesie znaky historizmu a je produktom neznámej dielne.
Na obrube pozostávajúcej zo štyroch, vo vrchnej časti skosených blokov leštenej žuly leží kovový pravouhlý kryt. Jeho plocha sa prostredníctvom úzkych, dvojitých profilov člení na obvodový pás a vnútornú plochu s osovo umiestneným latinským krížom. Vo vonkajšom páse sa zachovali dvojica okrúhlych úchytov a fragmenty rastlinného ornamentu. Brvná kríža vo vnútornom poli sú ukončené motívom štylizovaného trojlistu. Miesto styku zvislého a vodorovného ramena zvýrazňuje kruh. Nad krížom a pod ním sú aplikované písmená vytvárajúce jednoduchý nápis.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Alica Benkó, sektor 3, hrob č. 278 [PDF, 552 kB]
Šírkovo orientovaný náhrobník z lešteného sivého kameňa (žuly) pozostáva z betónového podstavca, sokla v podobe kvádra s hladkým stenami a nadstavca s nízkym segmentovým štítom. Platňa sa po bokoch rozširuje o zvislé volútové nábehy. Plocha týchto volút ako aj štítu je dekorovaná gravírovaním. V strede platne je zapustený nízky reliéf obdĺžnikového formátu, vytvorený z bieleho mramoru. Nad dolným, užším nápisovým pásom je znázornená figurálna kompozícia v strede s dieťaťom odchádzajúcim od matky (zahalená, smútiaca postava na pravom okraji obrazu) ku Kristovi (sediaca figúra s nimbom v ľavej časti scény). Autormi hrobu sú dvaja významní umelci Bratislavy: náhrobník vznikol v dielni rodiny Mahr, reliéf vyhotovil A. Rigele. Vznikol po roku 1929.
Stav: Dobrý.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017rodina Tichý, sektor 3, hrob č. 224 [PDF, 757 kB]
Architektúra hrobu nesie znaky neskorého historizmu 20. rokov 20. storočia, vznikla v neznámej dielni.
Náhrobok v strede s krytou hrobkou ohraničuje kamenný múrik nesúci sedem kovových „balustrov“ spojených reťazami. V šírke záhlavia je situovaný náhrobník, symetrická zostava z bieleho mramoru: v osi sa dvíha vysoký pylón na kvádrovej podnoži, ku ktorej sa po stranách napájajú horizontálne bloky. Do kameňa sú vyryté zlátené písmená nemeckých a maďarských nápisov. Balustre stojace na prstencových pätkách majú členitý profil. Hornú časť baňatého drieku pokrýva šupinový dekor, dolnú plastické žliabkovanie. Oká reťaze majú osobitý, obdĺžnikový tvar s krátkymi hrotmi vystupujúcimi z dlhších strán.
Stav je dobrý, celok bol zrejme v nedávnej dobe obnovený a je udržiavaný.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017rodina Miechura, sektor 3, hrob č. 189 [PDF, 502 kB]
Náhrobník riešený v neogotickom duchu bol realizovaný koncom 19. storočia v neznámej dielni.
Náhrobník kvadratickej základnej formy s detailmi inšpirovanými neskorogotickou architektúrou. K predným nárožiam sa šikmo napájajú subtílne „oporné piliere“, na ktoré nadväzujú fiály. Čelnú stenu bloku završuje trojuholníkový štít (vimperk) so stupňovito tvarovaným vonkajším lemom. Na čelnej ploche sa nachádza rám s profilovanou bordúrou, ukončený lomenou arkádou. V dolnej polovici je osadená textová tabuľa, pole nad ňou člení symetrický obrazec v podobe reliéfnej kružby.
Jeho stav nie je dobrý, chýbajú niektoré detaily ukončenia bloku ako fiála na pravej strane, kríž alebo krížová kytica na vrchole vimperku, ulomené sú aj niektoré drobné sochárske detaily (kraby na fiálach). Modelácia znejasnená zvetrávaním materiálu.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017rodina Sadloňova, sektor 3, hrob č. 96 [PDF, 568 kB]
Autorom náhrobníku stvárneného v duchu neskorého historizmu je dielňa J. Gregora. Vznikol asi v 40. rokoch 20. storočia.
Náhrobník pripomínajúci svojou formou tzv. božie muky má kvadratický základ na ktorom je vztýčený štvorboký, hore sa rozširujúci pilier na profilovanej podnoži. Pilier nesie nadstavec s polkruhovou, vo vnútri zaklenutou nikou pre sochu, ktorá je zastrešená výrazne predsadenou „strieškovou“ rímsou. Objekt ukončuje kovový kríž.
Jeho stav je vyhovujúci, povrch kameňa je znečistený, zo sochy (reliéfu?) vloženého v nike sa zachoval len základ.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017rodina Pullman, sektor 3, hrob č. 88 [PDF, 726 kB]
Eklektický náhrobník vznikol koncom19. storočia v neznámej dielni.
V záhlaví hrobky krytej kamennou platňou položenou na hladkej obrube stojí na výšku orientovaný náhrobník pozostávajúci z vysokého sokla a nadstavca s výklenkom pre nápis ktorý ukončuje trojuholníkový štít. Na čelnej stene nadstavca so skosenými bočnými hranami sa nachádza plytká, polkruhovo uzavretá nika s reliéfnou trojlistovou kružbou, v ktorej je vložená tabuľa so zláteným nápisom. Horné rohy dosky obdĺžnikového formátu sú skosené. Štít s krátkymi odsadeniami po bokoch lemuje profilovaná rímsa, v jeho čele je vyhĺbený latinský kríž. Tvar štítu sleduje pás rastlinného ornamentu završujúceho celú zostavu.
Stav má narušený, materiál je výrazne zvetraný, znečistený, so stopami náterov modrosivej a okrovej farby.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017rodina Völkel, sektor 3, hrob č. 76 [PDF, 535 kB]
Klasicistický náhrobník vznikol v 19. storočí v neznámej dielni.
Na horizontálny, stupňovito tvarovaný základ nadväzuje hladký blok sokla nesúci tumbový podstavec s trojuholníkovým tympanónom a akrotériami na rohoch. Po bokoch sa k nemu napájajú kratšie, smerom hore sa rozširujúce úseky. Čelnú stenu podstavca vypĺňa obdĺžniková textová platňa z vápenca (?) ružového zafarbenia. Nad ním sa dvíha štvorboký obelisk so železnou šesťcípou hviezdou na vrchole. Teleso člení plochá, pásová rustika. Na čelnej strane je reliéf Ukrižovaného. Vertikálne brvno kríža vyrastá zo skál znázornených v plytkom polkruhom výklenku v päte obelisku.
Je vo vyhovujúcom stave, objekt sa mierne vychyľuje do strany, povrch kameňa je znečistený, menšie úbytky modelácie (reliéf Kristovho tela), kovové detaily skorodované.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Jeno Kessow , sektor 3, hrob č. 9 [PDF, 523 kB]
Náhrobník dali asi po roku 1921 postaviť členovia cirkevného hudobného spolku a dómskeho zboru. Nesie znaky neoklasicizmu a je dielom neznámej dielne.
Hranolový pilier je osadený na stupňovito tvarovanom, zužujúcom sa sokli. Zadnú a bočné steny telesa člení pásová rustika, kým prednú stranu vypĺňa pravouhlá, na výšku stavaná mramorová doska s maďarským nápisom. Nad profilovanou rímsou je položený kváder so strieškovým zakončením. Jeho čelnej ploche dominuje reliéf – lýra vložená do venca – odkazujúci na profesiu zosnulého (dirigent).
Jeho stav je narušený, zrejmé úbytky hmoty (najmä v modelácii reliéfu v hornej časti), zvetrávanie kameňa, povrch zanesený nečistotami, poškodený vodou a pokrytý machom.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Casimir Lütgendorf sektor I / 2, hrob č. 438 [PDF, 493 kB]
Náhrobník z 2. pol. 19. storočia vyrobila neznáma dielňa.
Smerom hore sa zužujúci štvorboký pylón na vysokom hladkom sokli završuje profilovaná rímsa a štít vytvorený zo štylizovaného rastlinného ornamentu. Frontálnu stenu pylónu lemuje profilovaný rám, na ploche ustúpenej voči nemu sa nachádza kruhový medailón s reliéfom ovenčenej antikizujúcej prilby a nápisová doska nesúca nemecký text. Horné rohy mramorovej tabule sú skosené.
Stav je výrazne narušený, materiál je značne zvetraný čím sa stráca čitateľnosť a ostrosť profilov a modelácie, výrazné úbytky hmoty na čelnej stene pylónu, najmä okolo nápisovej dosky.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Jozef Fasching, sektor 1, hrob č. 375 [PDF, 487 kB]
Náhrobník so znakmi moderny vznikol v dielni Brezenak v 30. rokoch 20. storočia.
Jednoduchá stéla z čierneho mramoru na stupňovitom sokli, ukončená stlačeným trojuholníkovým štítom. Čelnú plochu vypĺňa zlátený nápis. V hornej tretine je osadený bronzový reliéf takmer štvorcového formátu zobrazujúci modliaceho sa Krista z profilu. Nad reliéfom sa klenie nemecký nápis. Stav je dobrý.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Žofia Šemorová, sektor 1, hrob č. 249 [PDF, 524 kB]
Náhrobník z 20. rokov 20. storočia so znakmi neskorej secesie z neznámej dielne.
Podnož stély vzhľadom evokujúca skalu nesie nadstavec s predstupujúcou strednou
(osovou) časťou, v ktorej je osadená nápisová tabuľa z bieleho mramoru. Nad týmto blokom je položený samostatný vrchný segment zakončený oblúkom. Na jeho čelnej strane je v nízkom reliéfe spodobené kľačiace dieťa, v oblúku nad ním sa klenie pás kvetov (anemoniek). Celok završuje kríž s hladkými stenami.
Stav je vyhovujúci, povrch kameňa je zanesený nečistotami.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017rodina Bartaky sektor 1, hrob č. 173 [PDF, 430 kB]
Náhrobník so secesnými znakmi vyrobila neznáme dielňa na začiatku 40. rokov 20. storočia.
Kamenná, na výšku stavaná stéla umiestnená v záhlaví hrobu pozostáva z dvoch súčastí: blokovej odstupňovanej podnože s rytým maďarským nápisom a nadstavca s ukončením v podobe nízkeho trojuholníkového štítu. Na čelnej strane nesie plytký výklenok s reliéfom kríža ovinutého secesne štylizovaným rastlinným motívom.
Jej stav je v zásade vyhovujúci, bez viditeľných narušení materiálu. Znečistený je povrch kameňa.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Franziska Weisz, sektor 1, hrob č. 171
Autor klasicistického náhrobníka z 19. storočia nie je známy.
Kompozícia hmôt a sochárskych súčastí príbuzná riešeniu náhrobníku Juliany Klempa. Podnož v podobe sarkofágu s nárožnými akrotériami a reliéfmi obrátených pochodní nesie štvorhranný nadstavec vo vrchole s urnou ovinutou brečtanom. Na čelnej strane podnože a nadstavca sú osadené kamenné nápisové tabule s nemeckými zlátenými nápismi. Po pravej strane nadstavca stojí antikizujúca postava ženy obrátená smerom k urne. Jej pravá ruka spočíva na nádobe, v ľavej zdvihnutej do úrovne hrude drží srdce. Na ľavej strane sa nachádza figúra kľačiaceho nahého putti.
Stav náhrobníka je vyhovujúci, objekt sa nakláňa do strany, povrch znečistený zeminou a prachom, menšie poškodenia modelácie.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Alfred Puchta, sektor 1. hrob č. 177 [PDF, 803 kB]
Náhrobník z roku 1930 nesie znaky moderny a neoklasicizmu.
Na základovom kvádri so zošikmením horných hrán je položená polguľová nádoba (váza, urna) opierajúca sa o štyri, do kríža postavené stĺpiky s reliéfnymi krížmi na čelných stranách. Nad úrovňou týchto stĺpikov prebieha prstenec s reliéfnym nápisom obsahujúcim meno a životopisné dáta zosnulého. Okraj nádoby lemuje jednoduchý, dvojnásobne odstupňovaný hladký profil.
Jeho stav je vyhovujúci, povrch kameňa je znečistený, reliéfne detaily znejasnené eróziou materiálu.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Juliana Brandl, sektor 1, hrob č. 102 [PDF, 479 kB]
Kubický podstavec s reliéfom zobrazujúcim šípom prebodnutého urobora nesie blok s predstupujúcim krížom. V mieste prieniku jeho ramien je osadená štvorcová nápisová doska s ornamentálnym nadstavcom. Pod tabuľou sú na zadnej stene situované reliéfy obrátených horiacich pochodní previazaných kvetinovou girlandou obopínajúcou i vertikálne brvno kríža.
Eklektický náhrobník s klasicistickými detailmi z konca 19. storočia je vo vyhovujúcom stave, povrch je zanesený nečistotami, nápis je slabo čitateľný. Jeho autora nepoznáme.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1847 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.