Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 73  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
12.4.2017rodina Pullman, sektor 3, hrob č. 88 [PDF, 726 kB]
Eklektický náhrobník vznikol koncom19. storočia v neznámej dielni.
V záhlaví hrobky krytej kamennou platňou položenou na hladkej obrube stojí na výšku orientovaný náhrobník pozostávajúci z vysokého sokla a nadstavca s výklenkom pre nápis ktorý ukončuje trojuholníkový štít. Na čelnej stene nadstavca so skosenými bočnými hranami sa nachádza plytká, polkruhovo uzavretá nika s reliéfnou trojlistovou kružbou, v ktorej je vložená tabuľa so zláteným nápisom. Horné rohy dosky obdĺžnikového formátu sú skosené. Štít s krátkymi odsadeniami po bokoch lemuje profilovaná rímsa, v jeho čele je vyhĺbený latinský kríž. Tvar štítu sleduje pás rastlinného ornamentu završujúceho celú zostavu.
Stav má narušený, materiál je výrazne zvetraný, znečistený, so stopami náterov modrosivej a okrovej farby.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017rodina Völkel, sektor 3, hrob č. 76 [PDF, 535 kB]
Klasicistický náhrobník vznikol v 19. storočí v neznámej dielni.
Na horizontálny, stupňovito tvarovaný základ nadväzuje hladký blok sokla nesúci tumbový podstavec s trojuholníkovým tympanónom a akrotériami na rohoch. Po bokoch sa k nemu napájajú kratšie, smerom hore sa rozširujúce úseky. Čelnú stenu podstavca vypĺňa obdĺžniková textová platňa z vápenca (?) ružového zafarbenia. Nad ním sa dvíha štvorboký obelisk so železnou šesťcípou hviezdou na vrchole. Teleso člení plochá, pásová rustika. Na čelnej strane je reliéf Ukrižovaného. Vertikálne brvno kríža vyrastá zo skál znázornených v plytkom polkruhom výklenku v päte obelisku.
Je vo vyhovujúcom stave, objekt sa mierne vychyľuje do strany, povrch kameňa je znečistený, menšie úbytky modelácie (reliéf Kristovho tela), kovové detaily skorodované.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Jeno Kessow , sektor 3, hrob č. 9 [PDF, 523 kB]
Náhrobník dali asi po roku 1921 postaviť členovia cirkevného hudobného spolku a dómskeho zboru. Nesie znaky neoklasicizmu a je dielom neznámej dielne.
Hranolový pilier je osadený na stupňovito tvarovanom, zužujúcom sa sokli. Zadnú a bočné steny telesa člení pásová rustika, kým prednú stranu vypĺňa pravouhlá, na výšku stavaná mramorová doska s maďarským nápisom. Nad profilovanou rímsou je položený kváder so strieškovým zakončením. Jeho čelnej ploche dominuje reliéf – lýra vložená do venca – odkazujúci na profesiu zosnulého (dirigent).
Jeho stav je narušený, zrejmé úbytky hmoty (najmä v modelácii reliéfu v hornej časti), zvetrávanie kameňa, povrch zanesený nečistotami, poškodený vodou a pokrytý machom.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Casimir Lütgendorf sektor I / 2, hrob č. 438 [PDF, 493 kB]
Náhrobník z 2. pol. 19. storočia vyrobila neznáma dielňa.
Smerom hore sa zužujúci štvorboký pylón na vysokom hladkom sokli završuje profilovaná rímsa a štít vytvorený zo štylizovaného rastlinného ornamentu. Frontálnu stenu pylónu lemuje profilovaný rám, na ploche ustúpenej voči nemu sa nachádza kruhový medailón s reliéfom ovenčenej antikizujúcej prilby a nápisová doska nesúca nemecký text. Horné rohy mramorovej tabule sú skosené.
Stav je výrazne narušený, materiál je značne zvetraný čím sa stráca čitateľnosť a ostrosť profilov a modelácie, výrazné úbytky hmoty na čelnej stene pylónu, najmä okolo nápisovej dosky.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Jozef Fasching, sektor 1, hrob č. 375 [PDF, 487 kB]
Náhrobník so znakmi moderny vznikol v dielni Brezenak v 30. rokoch 20. storočia.
Jednoduchá stéla z čierneho mramoru na stupňovitom sokli, ukončená stlačeným trojuholníkovým štítom. Čelnú plochu vypĺňa zlátený nápis. V hornej tretine je osadený bronzový reliéf takmer štvorcového formátu zobrazujúci modliaceho sa Krista z profilu. Nad reliéfom sa klenie nemecký nápis. Stav je dobrý.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Žofia Šemorová, sektor 1, hrob č. 249 [PDF, 524 kB]
Náhrobník z 20. rokov 20. storočia so znakmi neskorej secesie z neznámej dielne.
Podnož stély vzhľadom evokujúca skalu nesie nadstavec s predstupujúcou strednou
(osovou) časťou, v ktorej je osadená nápisová tabuľa z bieleho mramoru. Nad týmto blokom je položený samostatný vrchný segment zakončený oblúkom. Na jeho čelnej strane je v nízkom reliéfe spodobené kľačiace dieťa, v oblúku nad ním sa klenie pás kvetov (anemoniek). Celok završuje kríž s hladkými stenami.
Stav je vyhovujúci, povrch kameňa je zanesený nečistotami.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017rodina Bartaky sektor 1, hrob č. 173 [PDF, 430 kB]
Náhrobník so secesnými znakmi vyrobila neznáme dielňa na začiatku 40. rokov 20. storočia.
Kamenná, na výšku stavaná stéla umiestnená v záhlaví hrobu pozostáva z dvoch súčastí: blokovej odstupňovanej podnože s rytým maďarským nápisom a nadstavca s ukončením v podobe nízkeho trojuholníkového štítu. Na čelnej strane nesie plytký výklenok s reliéfom kríža ovinutého secesne štylizovaným rastlinným motívom.
Jej stav je v zásade vyhovujúci, bez viditeľných narušení materiálu. Znečistený je povrch kameňa.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Franziska Weisz, sektor 1, hrob č. 171
Autor klasicistického náhrobníka z 19. storočia nie je známy.
Kompozícia hmôt a sochárskych súčastí príbuzná riešeniu náhrobníku Juliany Klempa. Podnož v podobe sarkofágu s nárožnými akrotériami a reliéfmi obrátených pochodní nesie štvorhranný nadstavec vo vrchole s urnou ovinutou brečtanom. Na čelnej strane podnože a nadstavca sú osadené kamenné nápisové tabule s nemeckými zlátenými nápismi. Po pravej strane nadstavca stojí antikizujúca postava ženy obrátená smerom k urne. Jej pravá ruka spočíva na nádobe, v ľavej zdvihnutej do úrovne hrude drží srdce. Na ľavej strane sa nachádza figúra kľačiaceho nahého putti.
Stav náhrobníka je vyhovujúci, objekt sa nakláňa do strany, povrch znečistený zeminou a prachom, menšie poškodenia modelácie.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Alfred Puchta, sektor 1. hrob č. 177 [PDF, 803 kB]
Náhrobník z roku 1930 nesie znaky moderny a neoklasicizmu.
Na základovom kvádri so zošikmením horných hrán je položená polguľová nádoba (váza, urna) opierajúca sa o štyri, do kríža postavené stĺpiky s reliéfnymi krížmi na čelných stranách. Nad úrovňou týchto stĺpikov prebieha prstenec s reliéfnym nápisom obsahujúcim meno a životopisné dáta zosnulého. Okraj nádoby lemuje jednoduchý, dvojnásobne odstupňovaný hladký profil.
Jeho stav je vyhovujúci, povrch kameňa je znečistený, reliéfne detaily znejasnené eróziou materiálu.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Juliana Brandl, sektor 1, hrob č. 102 [PDF, 479 kB]
Kubický podstavec s reliéfom zobrazujúcim šípom prebodnutého urobora nesie blok s predstupujúcim krížom. V mieste prieniku jeho ramien je osadená štvorcová nápisová doska s ornamentálnym nadstavcom. Pod tabuľou sú na zadnej stene situované reliéfy obrátených horiacich pochodní previazaných kvetinovou girlandou obopínajúcou i vertikálne brvno kríža.
Eklektický náhrobník s klasicistickými detailmi z konca 19. storočia je vo vyhovujúcom stave, povrch je zanesený nečistotami, nápis je slabo čitateľný. Jeho autora nepoznáme.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Julius Prüger, sektor 1, hrob č. 22 [PDF, 889 kB]
Autora náhrobku nepoznáme, vznikol pravdepodobne v 30. rokoch 20. storočia. Hrobové miesto ohraničuje nízka kovová ohrada upevnená do kamennej obruby. V záhlaví hrobu stojí nahrubo opracovaný blok kameňa so zošikmenou čelnou stenou vytvárajúci podnož pre kríž z lešteného čierneho mramoru. Rámovú konštrukciu ohrady tvoria subtílne valcové profily, medzi ktoré sú uchytené vence z realisticky stvárnených dubových listov.
Náhrobok má vyhovujúci stav, kovové prvky sú skorodované, odlomené spoje a chýbajúce detaily.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017súbor 3 delostreleckých kaverien na Ahoji [PDF, 396 kB]
Súbor kaverien v lokalite Ahoj sa nachádza na hrebeni svahu nad býv. Rosslerovým lomom. Tieto stanoviská sústredili svoju paľbu východným a juhovýchodným smerom. Jedná sa o kaverny menšieho typu, všetky stavebne dokončené v zmysle projektu. Tieto tri kaverny tvorili východné krídlo obranného systému.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017súbor 18 delostreleckých kaverien na Kamzíku [PDF, 473 kB]
Súbor kaverien na kopci Kamzík tvorí spolu 18 objektov, rozostavených na najvyššom bode tejto oblasti Malých Karpát. Stanovisko na západnej strane kopca (lokalita Americké námestie) smerovalo paľbu západným smerom do oblasti Lamačskej brány. Stanoviská na vrchole kopca a jeho východnej strane orientovali svoju paľbu severovýchodným a východným smerom. Všetky objekty v tejto lokalite boli stavebne dokončené v zmysle projektu. Spomedzi všetkých kaverien malého typu vyniká veľká kaverna č.6, ktorá je vybavená 4 vchodmi a dvomi úrovňami podláh.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017súbor 3 delostreleckých kaverien na Železnej studničke [PDF, 446 kB]
Súbor kaverien na Železnej studničke nad 8.mlynom tvoria 3 objekty, situované na západnom svahu kopca. Toto stanovište sústredilo delostreleckú paľbu západným smerom, do priestoru Lamačskej brány. Objekty č. 2 a 3 sú menšieho typu, s jedným vchodom. Objekt č.1 (najbližšie k mlynu Klepáč) má atypický pôdorys s dvomi priestormi a dva vstupy. V súčasnosti sa v ňom vykonávajú čistiace a rekonštrukčné práce.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017súbor 6 delostreleckých kaverien na Zidinách [PDF, 392 kB]
Súbor kaverien v lokalite Zidiny tvoria 4 objekty, z toho dva menšieho typu (s 1 vchodom) a dva väčšieho typu (s dvomi vchodmi). Iba dva objekty sú stavebne dokončené podľa projektu. Toto delostrelecké stanovisko zabezpečovalo ochranu mesta od severozápadu, v priestore Lamačskej brány.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017súbor 6 delostreleckých kaverien na Sitine [PDF, 400 kB]
Súbor kaverien na kopci Sitina tvorí 6 kaverien, ktoré sú situované približne v jednej línii, orientovanej severo-južne. Toto delostrelecké stanovisko, podobne ako dúbravské, pokrývalo paľbou oblasť predpolia Lamačskej brány, ale z južného bodu sa dala kontrolovať aj oblasť dunajského koryta. Nachádzajú sa tu dva typy kaverien – malé s jedným vchodom, ako aj väčšie s dvomi vchodmi. Objekty sú (v zmysle projektu) stavebne nedokončené.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017súbor 6 delostreleckých kaverien nad Dlhými Dielmi [PDF, 400 kB]
Súbor kaverien na kopci Kráľova hora nad Dlhými Dielmi tvorí 6 kaverien, vybudovaných v jednej severo-južnej línii na hrebeni, zvažujúcom sa juhozápadným smerom. Úlohou tohto delostreleckého stanovišťa bolo pokrývať paľbou dunajské koryto s priľahlou časťou nížiny (dnes na rakúskej strane). Jedná sa typovo o menšie objekty s čiastočne zachovanými zemnými valmi a priľahlými zákopmi. Objekty sú (v zmysle projektu) stavebne nedokončené.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
8.4.2017súbor 5 delostreleckých kaverien pod Dúbravskou Hlavicou [PDF, 383 kB]
Prvé plány na vojenskú obranu bratislavského mosta (Franz-Josef Brucke) s predpolím sa objavili na Ministerstve vojny Rakúsko-Uhorska už v roku 1902 pod názvom „Pressburger Bruckenkopf. Až v roku 1911 sa na základe zhoršenej medzinárodnej politickej situácie pristúpilo k rozhodnutiu vybudovať opevnenia v mestách, ktoré boli označené ako predmostia Viedne, hlavného mesta krajiny. Jedným z týchto miest bola aj Bratislava (Pressburg). Opevnenia v podobe podzemných kaverien mali poskytovať úkryt a ochranu delostreleckým jednotkám, ktoré mali svojou paľbou likvidovať postup potenciálneho nepriateľa.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
5.4.2017Dodatok k zmluve o poskytnutí prostriedkov [PDF, 7,7 MB]
Zložka dokumentov: Zmluvy
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
5.4.2017Zmluva o prenájme terasy [PDF, 187 kB]
Zložka dokumentov: Zmluvy
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
17.3.2017Objednávky - január 2017 [PDF, 134 kB]
Zložka dokumentov: Objednávky 2016
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
17.3.2017Odberateľské faktúry - december 2016 [PDF, 181 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2016
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
17.3.2017Dodávateľské faktúry - január 2017 [PDF, 162 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2016
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
17.3.2017Dodávateľské faktúry - december 2016 [PDF, 181 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2016
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
17.3.2017objednávky december 2016 [PDF, 138 kB]
Zložka dokumentov: Objednávky 2016
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 73  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.