Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1820 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 62 63 64 65 -66- 67 68 69 70 ... 73  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaRadené vzostupne Zodpovedá
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Pieskovec ( Sandberg ) [PDF, 390 kB]
Pieskovec ( Sandberg ): kopec na severnom svahu Devínskej Kobyly, súčasť prírodnej rezervácie. Na vrchole Pieskovca bolo slovanské hradisko. V roku 1964 bol vyhlásený za prírodnú rezerváciu. Pomenovanie Sanberg je nepôvodné, umelé, ide o ponemčené pôvodné slovenské slovo Pieskovec.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Glavica [PDF, 476 kB]
Glavica: časť obce, ktorá bola vďaka svojej polohe križovatkou pútnických ciest. Je spomenutá už v diele Cyrilometodiáda ako miesto kde oddychovali pútnici smerujúci na Devín. Chorvátsky názov pre pieskový kopec. Podľa povesti je hrobom hunského vodcu Atilu.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Kaštieľ [PDF, 184 kB]
Kaštieľ: lokalita, ulica a námestie nad potokom Mláka. Ešte v 50. rokoch 20. storočia tu stáli zvyšky bývalého kaštieľa kastelána Michala Baja so záhradou.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Devínske jazero [PDF, 67 kB]
Devínske Jazero: osada v severnej časti obce so záhradníckou osadou a železničnou stanicou.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Kolónia [PDF, 249 kB]
Kolónia: časť obce východne od železničnej stanice založená po vzniku ČSR, v ktorej bývali obyvatelia českej národnosti - úradníci, železničiari, žandári a i.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Grba [PDF, 188 kB]
Grba: štvrť východne od železničnej stanici, v prenesenom význame hrb. Obývaná začala byť na prelome 19. – 20. storočia.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Židovský cintorín [PDF, 150 kB]
Židia tvoria súčasť histórie Devínskej Novej Vsi. Napr. v roku 1848 bolo v obci 13 Židov, v roku 1851 spolu s Devínom ich bolo v obci 21, v roku 1910 76 Židov. V 19. a zač. 20. storočia bola v dedine židovská modlitebňa.
Židovský cintorín bol situovaný v blízkosti terajšieho cintorína, pri uliciach Na Grbe a Hradištná. Zrušený bol pri výstavbe sídliska na Hradištnej ulici. V roku 2008 bol odhalený na mieste bývalého židovského cintorína pamätník.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Tehelňa [PDF, 797 kB]
Tehelňu založil v roku 1870 podnikateľ Rossler, v roku 1891 ju zmodernizoval a vybavil strojmi na parný pohon. Po 1. sv. vojne prevzala fabriku akciová spoločnosť Wienerberger Zieglfabrik und Bausgesellschaft, po roku 1918 Živnostenská banka v Prahe . V tehelni sa vyrábalo 40 druhov výrobkov. Po skončení 2. sv. vojny sa obnovila len časť prevádzky, v októbri 1946 pripadla tehelňa pod Slovenské tehelne n. p. Pezinok. V septembri 1992 vznikla nová akciová spoločnosť, v 90. rokoch tehelňa zanikla.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Mittelmanova vápenka [PDF, 127 kB]
Vápenka bola založená v roku 1897 Móricom Mittelmannom, Albertom Schenkom a Františkom Lazarom pod názvom Prvá bratislavská vápenka. Predmetom činnosti bolo lámanie kameňa a výroba vápna. Vápno sa prepravovalo úzkokoľajnou železničkou z vápenky na železničnú stanicu do Devínskej Novej Vsi a vyvážalo sa do Rakúska a Talianska. Výroba vo vápenke a kameňolome prestala v roku 1932.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Stockerauska vápenka [PDF, 1,3 MB]
Vápenka bola od 70. rokov 19. storočia pobočkou Stockerauských akciových vápeniek
v Rakúsku. Kameňolomy mala v lokalitách Srdce, Malé Srdce a Biely kameňolom. Vápno sa pálilo v dvoch peciach a celá produkcia sa vyvážala do Rakúska a Talianska. V roku 1932 sa vápenka stala samostatným podnikom pod názvom DEVONA, úč. spol. pre priemysel vápenný, kamenný a stavebný. Bola rekonštruovaná v rokoch 1940 – 42.V roku 1945 bola na podnik uvalená národná správa.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Mlyn na Novej Mláke [PDF, 136 kB]
Na začiatku dnešnej Mlynskej ulice stál vodný mlyn, ktorý patril rodine Engelhardtovej. V roku 1934 bol zmodernizovaný a vodné koleso bolo vymenené za vodné turbíny a vybudoval sa moderný valcový mlyn. Po 2. svetovej vojne bol zbúraný.
Ulica na ktorej začiatku kedysi stál dnes nesie názov Mlynská.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Liehovar [PDF, 165 kB]
Liehovar bol založený v roku 1916 miestnym statkárom Jakubom Weselym ako továreň na lieh a rafinériu. Mal vyrábať lieh zo zemiakov a repy. V roku 1932 sa zmenil na Roľnícky družstevný liehovar. Družstvo malo prevádzkovať liehovar a rafinériu, speňažovať lieh a iné hotové výrobky, podporovať členov v pestovaní zemiakov, iných plodín, chovu dobytka a pestovať družstevný život medzi členmi.
V roku 1946 bola na liehovar uvalená národná správa, v roku 1952 sa včlenil do Západoslovenského liehového podniku v Leopoldove.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Funkcia mýtnice [PDF, 120 kB]
Stojaci objekt na Istrijskej ulici č. 49, budova ktorá dlho slúžila ako radnica. Bola postavená v 18. storočí, upravená v 1. pol. 19. storočia. Bola v nej tridsiatková stanica. Po zániku funkcie mýtnice slúžila ako obytný dom. Za 1. ČSR bola v objekte žandárska stanica, do roku 1984 miestna knižnica.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Majer [PDF, 138 kB]
V monografii obci z roku 1995 sa spomína Horný a Dolný majer. Dolný majer zvaný Peslákov stál na vyvýšenine nad Trojičným stĺpom v ulici na Vyhliadke. Pôvodne patril asi radu pavlínov v Marianke, patril k nemu aj pozemok na ktorom je dnes ulica na Vyhliadke.
Horný majer, tak bol označovaný bývalý veľkostatok Ing. A. Polanského pri železničnej stanici v obci, po 2. svet. vojne tu bol hospodársky dvor Štátnych majetkov.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Prvá pečať Devína [PDF, 21 kB]
Prvá známa pečať Devína sa nachádza na listine z 12.5.1407. Pečatidlo nesie symbol okrídleného býka s kruhopis s textom L + UCAS. Podľa iných zdrojov sa pečať používala už v 2. pol. 14. storočia so symbolom okrídleného býka a kruhopisom s textom: „Sigillum civium in Theben „. Podľa paleografického rozboru J. Nováka devínske pečatidlo vyhotovili na zač. 14. storočia.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Insígnie Devína – erb , pečať vlajka a starostovská reťaz [PDF, 137 kB]
Erb obce: v modrom štíte strieborný zlatokrídly, zlatým prstencom nimbovaný býk sv. Lukáša v zlatej zbroji kráčajúci po zlatej stuhe v nápisom S LVCAS. Pečať: okrúhla uprostred s obecným symbolom v kruhopisom MESTSKÁ ĆAS´T BRATISLAVA DEVÍN. Vlajka v podobe: sedem pozdĺžnych pruhov vo farbách : bielej, modrej, bielej, modrej, žltej , modrej, žltej.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Zástava dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 771 kB]
Plátená hasičská maľovaná a vyšívaná zástava. Na jednej strane v strede je medailón s postavami vierozvescov Cyrila a Metoda, hore s nápisom Dobrovoľný hasičský zbor, dole s nápisom 1946 - Devín - 1948. V ľavom dolnom rohu je vyšívaný emblém hasičov. Na druhej strane je v strede postava sv. Floriána nad ktorým je nápis Bohu na slávu a dole pokračuje slovami: blížnemu na pomoc. V pravom dolnom rohu je znak Slovenska. Na drevenej žrdi je sú kovové štítky s menami rodín – darcov pre hasičský zbor v Devíne.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Zbierka starých pohľadníc Devína [PDF, 147 kB]
Zbierka dobových pohľadníc pozostáva z počtu 90 ks, samostatnú časť tvoria pohľadnice z osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda. Pohľadnice zbiera a uchováva Spolok priateľov staroslávneho Devína.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Katastrálna mapa Devína z roku 1901 z mapovania z rokov 1860 - 90. [PDF, 460 kB]
Katastrálna mapa Devína, z mapovania ktoré prebehlo na území Uhorska v rokoch 1860 – 90 a ktorá tlačou vyšla v roku 1901.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Zbierka dobových pohľadníc [PDF, 20 kB]
Zbierka dobových pohľadníc pozostáva z počtu 90 ks, samostatnú časť tvoria pohľadnice z osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda. Pohľadnica zbiera a uchováva Spolok priateľov staroslávneho Devína.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Knižné publikácie viažuce sa k Devínu [PDF, 30 kB]
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Výtvarné diela viažuce sa k Devínu [PDF, 189 kB]
Najstarším nateraz známym zobrazením Devína ja medirytina od neznámeho autora z roku 1670, ktorá zachytáva povodeň pri Devíne a Bratislave. V 30. rokoch 18. storočia vznikla kresba hradu od F. B. Wernera. Veľmi známy je obraz Devínskeho hradu z roku 1759 – 60 od Bernarda Belotta zv. Canaletto, ktorý vykresľuje detaily hradu. Z 18. storočia sú ešte známe olejomaľba okolo roku 1760 od J. CH. Brabda, z roku 1780 lept od pražského rytca C. Kohla a perokresba od M. Marqarta , ktorý pôsobil v 2. pol. 18. stor. v Bratislave ako kartograf a kresliar. V 19. storočí vznikol celý rad pohľadov na Devín, ktorý zachytáva Devín , prevládajú litografie, ktoré sa dostali do albumov a kníh.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Výstrižková služba [PDF, 20 kB]
Súbor článkov venovaných dianiu a histórií Devína v slovenskej tlači od rokov 1992 do roku 2000. Tieto články zhromažďuje a uchováva Spolok priateľov staroslávneho Devína.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Fotografické tablo dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 473 kB]
Drevené tablo s fotografiami zakladajúcich členov hasičského zboru v Devíne hore s nápisom: Zur Erinnerung an unser 50 jähriges Jubileum F.F. Děvin. Pod každou fotkou je meno a funkcia príp. hodnosť jej členov. Dole vľavo je zborová fotka s dátumom 1880 – 1930. Dole vpravo nemo autor fotografií: E. Procházka , Bratislava. Fotografia dole vpravo chýba. Tablo je žiaľ v havarijnom stave kvôli zlému umiestneniu vo vlhkej požiarnej zbrojnici. Je významným fotodokumentačným dobovým dokladom dejín Dobrovoľného hasičského zboru v Devíne.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Rezbárske dielo Márie a Martina Žilavých [PDF, 103 kB]
Mária Žilavá ( 1909 - 1989) žila v Devíne od roku 1945. Venovala sa drevorezbe, kde výrazne vynikol jej cit pre materiál. Drevorezbe sa začala venovať od svojho 56 roku života. Stvárňovala výjavy z každodennej práce ľudí, ich zvykov, postavy tanečníkov, hudobníkov, život žien a detí. Svoje sochárske dielo reprezentovala na mnohých výstavách. Prvú samostatnú výstavu mala v roku 1973 v Martine a Banskej Bystrici. Súbornú výstavu mala v roku 1984 v Bratislave. Jej manžel Martin ( 1912 – 1981 ) sa rovnako na podnet manželky venoval drevorezbárstvu.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1820 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 62 63 64 65 -66- 67 68 69 70 ... 73  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.