Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > Danube Limes Brand

 

Danube Limes Brand

 
 

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave je od 1.10.2012 zapojený v v EÚ projekte Danube Limes Brand – Rozšírenie Dunajského Limesu  - UNESCO  svetové dedičstvo na Dolnom Dunaji. MÚOP sa bude podieľať na konzervovaní novo objavenej kelto-rímskej architektúry z 1. storočia pred n. l. na Bratislavskom hrade a na prezentácií získaných informácií a výsledkov. Unikátny objav  najstarších rímskych stavieb na Slovensku, objavených počas archeologického výskumu MÚOP v rokoch 2008-2010 na  Bratislavskom hrade, získal v roku 2010 prestížnu cenu Objav roka 2009.

Cieľom projektu je poukázať na dôležitosť Dunaja a jeho kľúčovej úlohy v histórii Podunajského regiónu a na prvú prítomnosť Rimanov  v tomto regióne ( Bratislavský hrad).  MÚOP organizuje na jeseň 2013 (16.-18.9. 2013) medzinárodnú konferenciu, ktorá sa bude konať v Bratislave  v Primaciálnom paláci, na Bratislavskom hrade a v Rusovciach- Gerulate.  Konferencia bude vlajkovou loďou "Flagship" celkového EÚ projektu Danube Limes Brand , pretože bude jeho prvou aktivitou, ktorou má Slovensko šancu zviditeľniť sa na medzinárodnej úrovni. Spoluorganizátorom tejto konferencie je aj maďarský partner Vysoká škola Karola Róberta z Gyöngyösu v Maďarsku, preto sa druhý deň konferencie bude konať na Dunaji, plavbou  na lodi, ktorá symbolicky prepojí dve významné rímske lokality na rímskom limite Rusovce-Gerulatu a Brigetio v Komárome v Maďarsku. Takáto pohyblivá konferencia symbolicky prepája a spája dve krajiny na Dunaji, tak ako boli spojené pred takmer dvomi tisíckami rokov počas existencie Rímskej ríše.


Trvanie projektu je od 1.10.2012 – do 30.9.2014.  Vedúcim partnerom projektu je Univerzita vo Viedni, Katedra histórie, ďalšími partnermi  v celkovom počte 8 sú ďalšie krajiny ležiace na Dunaji a majúce skúsenosti s danou problematikou:  Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Bulharsko, Taliansko.

 

Aktivity MÚOP sú v plnom súlade s celkovým cieľom projektu a to trvalým využitím kultúrneho dedičstva Dunajského limes-u (archeologické lokality, pamiatky a krajina) pod patronátom Svetového dedičstva UNESCO. Projekt podporuje dlhodobú ochranu týchto rímskych pamiatok na Dunaji pre budúce generácie rozvojom harmonického, transnárodného "spoločného akčného plánu" pre všetky podunajské krajiny s dôrazom na ochranu, konzerváciu, manažment a prezentáciu Rímskych pamiatok na limes-e. Pomáha vytvoriť spojenie - link medzi jednotlivými regiónmi a miestami a ich vzájomné prepojenie. Propaguje ďalšiu spoluprácu kultúrnej a občianskej spoločnosti a prispieva k ekonomickému a tým aj turistickému rozvoju jednotlivých oblastí ležiacich na Dunaji, čím sa táto rieka stáva tepnou kultúrneho a ekonomického diania.

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave má skúsenosti s realizáciou projektov  na národnej aj na medzinárodnej úrovni, získaním grantov z Ministerstva kultúry SR na prezentáciu archeologických pamiatok z neskorej doby laténskej v Bratislave (2008) a na analytické spracovanie a konzervovanie nálezov z Bratislavského hradu (2011). V roku 2002 bol Mestský ústav ochrany pamiatok spoluorganizátorom 1. stredoeurópskeho stretnutia Svetové dedičstvo v rukách mladých organizovanom v spolupráci s Nadáciou pre záchranu kultúrneho dedičstva a Slovenskou komisou UNESCO. Projekt bol financovaný Ministerstvom kultúry SR, Medzinárodným Višegrádskym fondom a UNESCO -World Heritage Center v Paríži. Cieľom tohto projektu bolo zapojiť mladých ľudí do ochrany svetového dedičstva na regionálnej a nad-regionálnej úrovni a vyvinúť u nich zmysel pre zodpovednosť za naše spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo, majúc na mysli, že lokality svetového dedičstva nám boli zverené do opatery, aby sme ich zachovali a udržali aj pre ďalšie generácie. Koordinátorka projektu za slovenskú stranu M. Musilová je zároveň autorkou a editorkou publikácie Rímske pamiatky na strednom Dunaji od Vindobony po Aquincum, ktorá je dôkazom toho, že takáto medzinárodná spolupráca je možná a plodná.  Kniha, ktorá vyšla s podporou UNESCO, MK SR a Višegrádskeho fondu je dielom odborníkov zo 4 krajín EÚ, ležiacich na Dunaji a vyšla v štyroch jazykových mutáciách (2010-2011). Cieľom publikácie bol rozvoj kultúrneho turizmu a propagácia rímskych pamiatok na Dunaji.

Projekt je plne v súlade s pamiatkovými zámermi Ministerstva kultúry SR a Pamiatkového úradu SR, ktorých snahou je zápis slovenských rímskych lokalít - Rusovce-Gerulata a Iža/Leányvár/Celemantia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

 

Kontext

Umiestnenie: Menu > Mapa stránek > Danube Limes Brand

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

web & design , redakčný systém