Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > Evidencia pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ

 

Evidencia pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ

 

V posledných rokoch sa zo strany občanov, ale aj odbornej verejnosti stále častejšie ozývala požiadavka, aby hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava systémovo vstúpilo do procesu rozhodovania o umiestňovaní nových pomníkov, ale tiež aby urobilo evidenciu jestvujúcich  pomníkov a výtvarných diel na svojom území. Takáto evidencia sa robila na pôde Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody už v 80-tych rokoch 20.st., kedy bola táto mestská inštitúcia správcom a investorom mnohých artefaktov.V súčasnosti je však potrebné záber evidencie rozšíriť na všetky verejne prístupné diela nielen v centre mesta, ale napríklad aj na okrajových sídliskách, kde sa na verejných priestranstvách nachádzajú výtvarné diela často od renomovaných umelcov, odsúdené na postupné chátranie, alebo bezdôvodné odstraňovanie. Odporúčanie hľadať komplexné riešenie pri evidovaní a narábaní s pomníkmi a výtvarnými dielami na verejných priestranstvách v meste prijala začiatkom roka 2012 aj komisia kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva a na jej odporúčanie boli Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave vypracované odborné materiály, ktoré sa neskôr dostali na prerokovanie do Mestského zastupiteľstva.

Jedným z týchto materiálov bola „Koncepcia narábania s pomníkmi, pamätníkmi, výtvarnými dielami a pamätnými tabuľami v Bratislave“ (MÚOP 2012), ktorá dala odborno-metodický rámec snahe o systémové riešenie problematiky. Koncepcia napríklad stanovila, s odvolaním sa na platné právne normy, že riešeným územím budú všetky verejné priestranstvá na území hlavného mesta, nakoľko samospráva má dosah na dianie iba v rámci verejných priestranstiev. Koncepcia bola schválená na Mestskom zastupiteľstve v septembri 2012 a stala sa tak záväzným podkladom pre prácu s pamätnými a výtvarnými artefaktmi. Zverejnená je na webovej stránke nášho ústavu.

Dôležitou súčasťou celej problematiky bolo vytvorenie Evidencie pomníkov, pamätníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ Bratislavy“ (MÚOP 2012). Vychádzajúc z pravidiel stanovených v schválenej Koncepcii sa spracovateľ Evidencie zaoberal iba tými dielami, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách hlavného mesta, čím sa rozumejú voľne prístupné priestory peších zón, námestí, ulíc, promenád, nábreží, parkov, centrálnych uzlových priestorov a nástupných priestorov areálov v štruktúre osídlenia, ktoré denne a bez obmedzenia poskytujú priestor pre komunikáciu, stretávanie sa, oddych a peší pohyb obyvateľov a návštevníkov mesta.             V Evidencii sa teda nenachádzajú diela umiestnené v neverejných priestoroch, mimo bezprostredného kontaktu s verejnými priestranstvami.

Evidencia sa zaoberá relatívne širokým spektrom artefaktov, od veľkých areálov pamätníkov, až po malé výtvarné objekty, akými sú napríklad pamätné tabule. Spracovatelia preto pristúpili k začleneniu artefaktov do šiestich typových skupín, vďaka čomu sa Evidencia stala prehľadnejšou a prístupnejšou pre užívateľa:

  • I. Pamätníky
  • II. Pomníky
  • III. Sochy a výtvarné diela
  • IV. Fontány a studne
  • V. Sakrálne objekty
  • VI. Pamätné tabule

Evidencia má dokumentačný charakter, nejedná sa teda o hodnotiaci materiál. V evidenčných listoch je textovým, fotografickým a mapovým spôsobom zachytený súčasný skutkový stav artefaktu bez nároku na jeho hodnotenie. Cieľom materiálu je popísať hodnotné objekty všetkých časových období, ktoré sa na verejných priestranstvách nachádzajú, aby bolo jasné, akými hodnotami disponujú. Individuálne zhodnotenie jednotlivého diela bude urobené vo forme odborného posudku vždy vtedy, keď sa bude jednať o jeho aktuálne umiestnenie, premiestnenie, alebo odstránenie.

Z časového hľadiska má Evidencia smerom do minulosti neobmedzený záber – jej predmetom sú ako historické, tak aj súčasné diela pomníkového a výtvarného charakteru, ktoré sa nachádzajú na verejných priestranstvách hlavného mesta. Nie sú zaevidované tie diela, ktoré sú odcudzené alebo nenávratne zničené.

Aby bola Evidencia použiteľná aj pre potreby mestských častí Bratislavy, rešpektovali spracovatelia v jej členení tento územný princíp . Jednotlivé mestské časti spracovali nasledovní odborní pracovníci Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave:  PhDr. Ivo Štassel (hlavný spracovateľ),  PhDr. Viera Obuchová, CSc.,  PhDr. Zuzana Zvarová,  PhDr. Jana Hamšíková.

Vyberte mestskú časť:

 

Kontext

Umiestnenie: Menu > Mapa stránek > Evidencia pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.